sagan hair ショップカード

saganshopcard01
saganshopcard02

ショップカードデザイン
saganhair様/美容室
@sagan_hair

しおりにもなるショップカードです